Általános Szerződési Feltételek

1. Az általános szerződési feltételek hatálya
1.1 Jelen szerződés rendelkezéseit a Pest Megyei Bíróság mint Cégbíróságnál Cg.13-09-147362 cégjegyzékszámon bejegyzett GYUR'MA Ipari, Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2045 Törökbálint, TT Ipartelep 0152/12.; adószáma: 12469259-2-13), mint Szállító által forgalmazott árukra és e körben Szállító és Megrendelő között létrejövő valamennyi szerződéses jogviszonyra alkalmazni kell.
1.2 Jelen szerződés rendelkezéseitől kizárólag Szállító és Megrendelő írásban megkötött külön megállapodása alapján lehet eltérni.

2. Szerződés létrejötte
2.1 Jelen szerződés létrejön, ha Megrendelő írásos (fax vagy e-mail útján, postai úton) vagy szóbeli (Szállító székhelyén) leadott megrendelését Szállító írásban vagy közvetlen raktári eladás esetén a helyszínen szóban visszaigazolja. Utóbbi esetben az írásbeli visszaigazolást a számla helyettesíti.
2.2 A megrendelés Szállító által történő eltérő elfogadása, illetve visszaigazolása új ajánlatnak minősül, melyet Megrendelőnek el kell fogadnia. Az áru átvétele és/vagy az áru ellenértékének („Vételár”) megfzetése az ajánlat elfogadásának minősül.
2.3 Ajánlattétel esetén, az ajánlati kötöttség időtartama 30 naptári nap.
2.4 Megrendelő tudomásul veszi, hogy Szállító raktáron nem található áruira vonatkozó megrendelés esetén Szállító az árut egyedileg rendeli meg, ez esetben Megrendelő megrendelését Szállító visszaigazolását követően egyoldalúan nem módosíthatja, attól nem állhat el.

3. Vételár
3.1 Az árukra vonatkozóan megadott vételárak a Szállító székhelyén ill. területi képviselőknél történő átvételre értendők.
3.2 Szállító ajánlataiban, árjegyzékeiben vagy egyéb kiadványaiban közölt árukra vonatkozó árak, rajzok, ábrák, méretek, súlyok, teljesítmény vagy egyéb adatok csak tájékoztató jellegűek.
3.3 A Vételárat a megrendelés visszaigazolását követően Szállító egyoldalúan akkor módosíthatja, ha a. a jogszabály vagy hatósági rendelkezés azt indokolttá teszi, b. a szerződéskötést követően olyan tény, körülmény vagy esemény következik be, mely a leggondosabb kereskedői körültekintés mellett sem volt előre látható, c. a szerződéskötés és a teljesítés időpontja között legalább 30 nap eltelt és ezen időtartamon belül a Magyar Nemzeti Bank forint árfolyamát az euróhoz, vagy konvertibilis valutához képest jelentősen leértékelte.
3.4 Szállító 3.3 pontban foglalt legalább 5% mértékű árváltoztatása esetén Megrendelő jogosult jelen szerződéstől elállni, anélkül azonban, hogy Szállítóval szemben kártérítési igénye lenne.

4. Teljesítés helye, ideje és módja
4.1 A jelen szerződés szerinti értékesítés esetén teljesítési hely Szállító raktáraiból (székhelyéről ill. területi képviselői raktárából) történő eladás esetén Szállító székhelye , illetve 4.5 pont esetén Megrendelő által megadott szállítási cím.
4.2 Szállító az árut a megállapodott határnapon vagy határidőn belül Megrendelőnek összeállítja és átadja. Az áru minőségi és mennyiségi átvétele az áru átadásakor történik (5. pont). Szállító elő- és részszállításra
4.3 Az áru elszállításáról felek eltérő megállapodása hiányában Megrendelő köteles gondoskodni. A teljesítés ideje az áru átvételének
4.4 Amennyiben Megrendelő saját fuvareszközén, vagy az általa megrendelt fuvarozóval szállítja el az árut, úgy saját költségére és felelősségére köteles gondoskodni a fuvareszközre rakásról és az elszállításról. Megrendelő a fuvareszközt a megadott szállítási napon olyan időben köteles előállítani, hogy elegendő idő legyen az áru berakodására.
4.5 Felek megállapodhatnak úgy is, hogy Szállító az árut Vételáron felüli fuvardíj ellenében a Megrendelő által megjelölt címre szállítja. Ez esetben a teljesítés helye Megrendelő által megadott hely; a teljesítés ideje pedig, Megrendelő ill. a meghatalmazott képviselője általi áruátvétel időpontja. Az átvételt a szállítólevélen a dátummal, aláírással, pecséttel rögzíteni kell. A fuvardíjat a mindenkori érvényes árajánlat tartalmazza.
4.6 Amennyiben Megrendelő az árut a megállapodott teljesítési határidő elteltét követő 8 naptári napon belül nem veszi át, úgy Szállító a Megrendelő költségére és felelősségére tárolási díj felszámítása mellett az árut megőrzi. A tárolási díj mértéke havonta az át nem vett ár rendelés (számla kiállítása esetén a számlán szereplő) nettó értékének 3%-a, és minden megkezdett hónap után fzetendő. Ez esetben a teljesítés ideje a tárolás kezdő napja.
4.7 Amennyiben Megrendelő az áru átvételével 30 napot meghaladó késedelembe esik, Szállító jogosult a jelen szerződéstől elállni és az árut visszavenni és 3. személy részére értékesíteni.
4.8 Megrendelő tudomásul veszi, hogy Szállító nagykereskedelmi tevékenysége körében közvetítő tevékenységet végez, ezért a szerződésben megjelölt szállítási határidők ezen áruk vonatkozásában csak tájékoztató jellegűek, esetleges késedelemért a Szállítót nem terheli felelősség, amennyiben az beszállítója késedelmére vezethető vissza.
4.9 Megrendelő tudomásul veszi, hogy Szállító a már átvett árut kizárólag egyedi elbírálás alapján, kezelési költség felszámítása mellett vételezheti vissza.

5. Mennyiségi és minőségi átvétel
5.1 A mennyiségi és minőségi átvétel helye a fenti 4.1. és a 4.4. pontban meghatározott teljesítési hely. Az átvétel során Megrendelő, illetve átvevő köteles a gyári csomagolás sértetlenségét ellenőrizni, a csomagokat és árukat darabszámra átvenni.
5.2 Megrendelő az áru átvételének megtagadására illetve visszaküldésére kizárólag Szállítóval kötött megállapodás ill. Szállító hibás teljesítése esetén jogosult.
5.3 Mennyiségi kifogás esetén Megrendelő az átadás napjától számított két napon belül, míg minőségi kifogás esetén a 6. pontban foglaltak szerint élhet kifogással.

6. Minőség, szavatosság, jótállás
6.1 Szállító az árukhoz tartozó használati, kezelési útmutatót ad át a Megrendelő részére. Az áruhoz tartozó számla egyben garancia levél is. Szállító szavatol azért, hogy az áruk a rendeltetésszerű használatra alkalmasak, szokásos jó minőségűek és megfelelnek az eseti szerződésben rögzített és/vagy az EU szabványoknak.
6.2 A sérült csomagolásról, vagy áruról Megrendelő köteles az átvétel helyén a fuvarozóval szembeni igény érvényesítésére alkalmas jegyzőkönyvet felvenni és azt a fuvarozóval, Szállító székhelyén ill. Területi képviselőinél történt átvétel esetén pedig az árut átadó személlyel kell aláíratni. Amennyiben Megrendelő ezt elmulasztja, a bekövetkezett mennyiségi, minőségi hibáért, illetve kárért Szállító nem felel.
6.3 Minőségi kifogás esetén Szállító saját döntése alapján a hibás árut kicseréli, vagy árengedményt ad azokra. Szállító mennyiségi és minőségi hiba következtében fennálló kártérítési felelőssége a közvetett károkra és elmaradt hasznokra nem terjed ki.
6.4 Értékcsökkent / leértékelt (sérült) áru vásárlása esetén Megrendelő minőségi kifogással nem élhet. Szállító felelősségét a Ptk. 137. § értelmében kizárja.
6.5 Szállító a termékfelelősség körében az 1993. évi X. törvény szerint tartozik felelősséggel.

7. Fizetési feltételek
7.1 A Vételárat Megrendelő készpénzzel vagy átutalás útján a megrendelés visszaigazolásán, vagy az elfogadott ajánlaton, illetve amennyiben a számla kiállításra került - számlán szereplő módon és bankszámlaszámra ill. határidőben köteles kiegyenlíteni.
7.2 Felek erre vonatkozó megállapodása esetén Megrendelő Szállítónak a vételár meghatározott részét a szerződés létrejöttét követően kiállított számlán feltüntetett határidőn belül köteles előre megfzetni ("Vételárelőleg").
7.3 Megrendelő jelen szerződéstől - erre vonatkozó kikötés esetén - a megrendelés visszaigazolását követő elállása esetén bánatpénz (Ptk. 143. § (2) bek.) fzetésére köteles. A bánatpénz összege a Vételár 5 %-ának megfelelő összeg. Szállító jogosult a Vételárelőleg összegébe a bánatpénzt beszámítani.
7.4 Megrendelő kizárólag jogerős bírósági ítélet alapján jogosult bármilyen követelését a számla ellenértékébe beszámítani.

8. Fizetési késedelem
8.1 Megrendelő fzetési késedelme esetén a számlán szereplő fzetési határnapot követő naptól a Vételár teljes összegének megfzetéséig terjedő időre késedelmi kamatot köteles fzetni. A késedelmi kamat mértékeként a késedelemmel érintett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamat kétszeresét számítjuk fel.
8.2 Szállító Megrendelő részletfzetéseit a legrégebben lejárt követelések késedelmi kamatainak, majd tőkeösszegeinek kiegyenlítésére fordítja.
8.3 Megrendelő fzetési késedelme esetén Szállító által esetlegesen nyújtott árengedmények ill. egyéb kedvezmények hatályukat veszítik és Megrendelő a teljes Vételár megfzetésére köteles, valamint Szállító felé fennálló teljes tartozás azonnal esedékessé válik, továbbá Szállító az általa korábban keretjelleggel megadott fzetési határidők egyoldalú módosítására is jogosult. E jog Szállítót Megrendelő fzetésképtelensége esetén, vagy amennyiben Megrendelő ellen csődeljárás, vagy felszámolási eljárás megindítása iránti eljárás, vagy felszámolási eljárás indul, vagy amennyiben Megrendelő korábbi megrendeléseinél szerződésszegő magatartást tanúsított, szintén megilleti.
8.4 Megrendelő fzetési késedelme esetén Szállító jogosult a további szállításokat leállítani illetve felfüggeszteni anélkül, hogy ez szerződésszegésnek minősülne. Szállító a további kiszállítások megkezdését biztosíték adásához vagy azonnali készpénzes fzetéshez kötheti.
8.5 Amennyiben Megrendelő a számlán szereplő esedékességi határnapot követő 8 napon belül Szállító felé a számlával, a számlán szereplő árukkal vagy azok ellenértékével kapcsolatosan tartozását nem vitatja, úgy a megrendelés teljesítettnek, a számla pedig Megrendelő által befogadottnak, Szállító követelése elismert, nem vitatott tartozásnak minősül. Ez esetben Megrendelő fzetési késedelme esetén Szállító jogosult Megrendelő fzetésképtelenségét feltételezni.
8.6 Megrendelő 15 napot meghaladó fzetési késedelme esetén Megrendelő köteles Szállító erre vonatkozó felszólításában meghatározott határidőn belül biztosítékot nyújtani a Vételár megfzetésére. Ennek elmaradása esetén Szállító jogosult a jelen szerződéstől elállni. Megrendelő képviseletében jelen szerződést aláíró a másodlagos felelősség szabályai szerint személyében kezességet vállal Megrendelő Szállító felé fennálló tartozásáért.

9. Tulajdonjog fenntartás
9.1 Szállító a Vételár és esetleges járulékai teljes kiegyenlítéséig a termékre vonatkozó tulajdonjogát fenntartja.
9.2 Megrendelő a Vételár megfzetéséig az árut nem idegenítheti el, nem terhelheti meg, azt be nem építheti és fel nem dolgozhatja. A tulajdonjog fenntartással érintett áru feldolgozása, beépítése esetén a választás joga Szállítót, mint tulajdonost illeti meg (Ptk. 65 § 3. bek.). Dologegyesülés esetén Szállítónak résztulajdona keletkezik (Ptk. 66 §.). Megrendelő jelen szerződés aláírásával Szállítóra engedményezi a közös tulajdon értékesítéséből Szállító tulajdoni hányadának megfelelő összeget.
9.3 Amennyiben Megrendelő továbbértékesítés céljából vásárolja meg az árut, köteles a tulajdonjog fenntartás ideje alatt az áru tárolásáról megfelelően gondoskodni. A tulajdonjog fenntartás ideje alatt a termék elvesztéséért vagy megsemmisüléséért, illetve az állagában bekövetkező bármely kárért Megrendelő kártérítési felelősséggel tartozik. Megrendelő ez esetben köteles Szállító termékére is kiterjedő vagyonbiztosítást kötni.
9.4 Megrendelő 15 napot meghaladó fzetési késedelme esetén Szállító, illetve megbízottja jogosult Megrendelő székhelyéről, telephelyéről, fóktelepéről a tulajdonjog fenntartással átadott termékeket Megrendelő költségére elszállítani. Megrendelő tartozása az elszállított termékek átadási árával csökken, a szállítás költségeivel azonban nő.

10. Vis maior 
Felek mentesülnek szerződéses kötelezettségük teljes vagy részleges teljesítése alól, amennyiben a teljesítés befolyási körükön kívül álló, előre nem látható és el nem hárítható akadály (vis maior) következtében hiúsul meg. Vis maiornak tekintendők pl., de nem kizárólagosan az alábbiak: háborúk, forradalmak, sztrájkok, embargók, természeti katasztrófák és események (tűz, árvíz, földrengés, stb.). Vis maior esetén az a fél, akinek érdekkörében az akadály felmerült, a másik felet az okról és az akadály várható időtartamáról a lehető legrövidebb időn belül írásban köteles értesíteni.

11. Titoktartás
Megrendelő kötelezi magát, hogy a Vállalkozóról, illetve a Vállalkozó termékeiről és szolgáltatásairól, ügyfeleiről jogszerűen vagy jogosulatlanul megszerzett adatokat, információkat, valamint azok forrását sem ingyenesen, sem ellenérték fejében nem publikálja, nyilvánosságra nem hozza, el nem idegeníti, harmadik személyek számára hozzáférhetővé nem teszi.

12. Jogok átruházása
Felek a jelen szerződés hatálya alá tartozó jogaikat és kötelezettségeiket harmadik személyre csak a másik fél előzetes hozzájárulása esetén ruházhatják át.

13. Alkalmazandó jog, jogviták
13.1 Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a magyar jog, különösen a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit kell alkalmazni.
13.2 Felek közötti jogvita esetére Felek a Pp. 41. § (1)-(3) bekezdése alapján alávetik magukat - értékhatártól függően - a Budaörsi Városi Bíróság, valamint a Pest Megyei Bíróság kizárólagos illetékességének.

Newsletter

subscribe to our newsletter for exclusive scoops and interesting climate intelligence