Általános Szerződési Feltételek

1. Az általános szerződési feltételek hatálya
1.1 Jelen szerződés rendelkezéseit az Ice-Star Szerviz Kft. (címe: 4030 Debrecen, Galamb utca 6., adószáma: 22675981-2-09), mint Szállító által forgalmazott árukra és e körben Szállító és Megrendelő között létrejövő valamennyi szerződéses jogviszonyra alkalmazni kell.
1.2 Jelen szerződés rendelkezéseitől kizárólag Szállító és Megrendelő írásban megkötött külön megállapodása alapján lehet eltérni.

2. Szerződés létrejötte
2.1 Jelen szerződés létrejön, ha Megrendelő írásos (e-mail útján, postai úton) megrendelését Szállító írásban visszaigazolja.

2.2 A megrendelés Szállító által történő eltérő elfogadása, illetve visszaigazolása új ajánlatnak minősül, melyet Megrendelőnek el kell fogadnia. Az áru átvétele és/vagy az áru ellenértékének („Vételár”) megfizetése az ajánlat elfogadásának minősül.
2.3 Ajánlattétel esetén az ajánlati kötöttség időtartama 30 naptári nap. 
2.4 Megrendelő tudomásul veszi, hogy Szállító raktáron nem található áruira vonatkozó megrendelés esetén Szállító az árut egyedileg rendeli meg, ez esetben Megrendelő megrendelését Szállító visszaigazolását követően egyoldalúan nem módosíthatja, attól nem állhat el.

3. Vételár
3.1 Az árukra vonatkozóan megadott vételárak eltérő írásos rendelkezés hiányában Megrendelő telephelyén történő átvétellel érvényesek.
3.2 Szállító ajánlataiban, árjegyzékeiben vagy egyéb kiadványaiban közölt árukra vonatkozó árak, rajzok, ábrák, méretek, súlyok, teljesítmény vagy egyéb adatok csak tájékoztató jellegűek.
3.3 A Vételárat a megrendelés visszaigazolását követően Szállító egyoldalúan akkor módosíthatja, ha a. a jogszabály vagy hatósági rendelkezés azt indokolttá teszi, b. a szerződéskötést követően olyan tény, körülmény vagy esemény következik be, mely a leggondosabb kereskedői körültekintés mellett sem volt előre látható, c. a szerződéskötés és a teljesítés időpontja között legalább 30 nap eltelt és ezen időtartamon belül a Magyar Nemzeti Bank forint árfolyamát az euróhoz, vagy konvertibilis valutához képest jelentősen leértékelte.
3.4 Szállító 3.3 pontban foglalt legalább 5% mértékű árváltoztatása esetén Megrendelő jogosult jelen szerződéstől elállni, anélkül azonban, hogy Szállítóval szemben kártérítési igénye lenne.

4. Teljesítés helye, ideje és módja
4.1 A jelen szerződés szerinti értékesítés esetén teljesítési hely a Megrendelő által megadott szállítási cím.

4.2 Szállító az árut a megállapodott határnapon vagy határidőn belül Megrendelőnek összeállítja és átadja. Az áru minőségi és mennyiségi átvétele az áru átadásakor történik (5. pont). Szállító elő- és részszállításra jogosult.
4.3 Az áru elszállításáról felek eltérő megállapodása hiányában Megrendelő köteles gondoskodni. A teljesítés ideje az áru átvételének napja.
4.4 Amennyiben Megrendelő saját fuvareszközén, vagy az általa megrendelt fuvarozóval szállítja el az árut, úgy saját költségére és felelősségére köteles gondoskodni a fuvareszközre rakásról és az elszállításról. Megrendelő a fuvareszközt a megadott szállítási napon olyan időben köteles előállítani, hogy elegendő idő legyen az áru berakodására.
4.5 Amennyiben Megrendelő az árut a megállapodott teljesítési határidő elteltét követő 8 naptári napon belül nem veszi át, úgy Szállító a Megrendelő költségére és felelősségére tárolási díj felszámítása mellett az árut megőrzi. A tárolási díj mértéke havonta az át nem vett ár rendelés (számla kiállítása esetén a számlán szereplő) nettó értékének 3%-a, és minden megkezdett hónap után fizetendő. Ez esetben a teljesítés ideje a tárolás kezdő napja.
4.6 Amennyiben Megrendelő az áru átvételével 30 napot meghaladó késedelembe esik, Szállító jogosult a jelen szerződéstől elállni és az árut visszavenni és 3. személy részére értékesíteni.
4.7 Megrendelő tudomásul veszi, hogy Szállító nagykereskedelmi tevékenysége körében közvetítő tevékenységet végez, ezért a szerződésben megjelölt szállítási határidők ezen áruk vonatkozásában csak tájékoztató jellegűek, esetleges késedelemért a Szállítót nem terheli felelősség, amennyiben az beszállítója késedelmére vezethető vissza.
4.8 Megrendelő tudomásul veszi, hogy Szállító a már átvett árut kizárólag egyedi elbírálás alapján, kezelési költség felszámítása mellett vételezheti vissza.

5. Mennyiségi és minőségi átvétel
5.1 A mennyiségi és minőségi átvétel helye a fenti 4.1. és a 4.4. pontban meghatározott teljesítési hely. Az átvétel során Megrendelő, illetve átvevő köteles a gyári csomagolás sértetlenségét ellenőrizni, a csomagokat és árukat darab- és típusszámra átvenni.
5.2 Megrendelő az áru átvételének megtagadására illetve visszaküldésére kizárólag Szállítóval kötött megállapodás ill. Szállító hibás teljesítése esetén jogosult.
5.3 Mennyiségi kifogás esetén Megrendelő az átvétel napjától számított két napon belül, míg minőségi kifogás esetén a 6. pontban foglaltak szerint élhet kifogással.

6. Minőség, szavatosság, jótállás
6.1 Szállító az árukhoz tartozó használati, kezelési útmutatót ad át a Megrendelő részére. Az áruhoz tartozó számla egyben garancia levél is, Szállító külön garancialevelet nem állít ki. Szállító szavatol azért, hogy az áruk a rendeltetésszerű használatra alkalmasak, szokásos jó minőségűek és megfelelnek az eseti szerződésben rögzített és/vagy az EU szabványoknak.
6.2 A sérült csomagolásról, vagy áruról Megrendelő köteles az átvétel helyén a fuvarozóval szembeni igény érvényesítésére alkalmas jegyzőkönyvet felvenni és azt a fuvarozóval aláíratni. Amennyiben Megrendelő ezt elmulasztja, a bekövetkezett mennyiségi, minőségi hibáért, illetve kárért Szállító nem felel.
6.3 Minőségi kifogás esetén Szállító saját döntése alapján a hibás árut kicseréli, vagy árengedményt ad azokra. Szállító mennyiségi és minőségi hiba következtében fennálló kártérítési felelőssége a közvetett károkra és elmaradt hasznokra nem terjed ki.
6.4 Értékcsökkent/leértékelt (sérült) áru vásárlása esetén Megrendelő minőségi kifogással nem élhet. Szállító felelősségét a Ptk. 137. § értelmében kizárja.
6.5 Szállító a termékfelelősség körében az 1993. évi X. törvény szerint tartozik felelősséggel.

7. Fizetési feltételek
7.1 A Vételárat Megrendelő készpénzzel vagy átutalás útján a megrendelés visszaigazolásán, vagy az elfogadott ajánlaton, illetve amennyiben a számla kiállításra került - számlán szereplő módon és bankszámlaszámra ill. határidőben köteles kiegyenlíteni.
7.2 Felek erre vonatkozó megállapodása esetén Megrendelő Szállítónak a vételár meghatározott részét a szerződés létrejöttét követően kiállított számlán feltüntetett határidőn belül köteles előre megfizetni ("Vételárelőleg").
7.3 Megrendelő jelen szerződéstől - erre vonatkozó kikötés esetén - a megrendelés visszaigazolását követő elállása esetén bánatpénz (Ptk. 143. § (2) bek.) fizetésére köteles. A bánatpénz összege a Vételár 5 %-ának megfelelő összeg. Szállító jogosult a Vételárelőleg összegébe a bánatpénzt beszámítani.
7.4 Megrendelő kizárólag jogerős bírósági ítélet alapján jogosult bármilyen követelését a számla ellenértékébe beszámítani.

8. Fizetési késedelem
8.1 Megrendelő fizetési késedelme esetén a számlán szereplő fizetési határnapot követő naptól a Vételár teljes összegének megfizetéséig terjedő időre késedelmi kamatot köteles fizetni. A késedelmi kamat mértékeként a késedelemmel érintett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamat kétszeresét számítjuk fel.
8.2 Szállító Megrendelő részletfizetéseit a legrégebben lejárt követelések késedelmi kamatainak, majd tőkeösszegeinek kiegyenlítésére fordítja.
8.3 Megrendelő fizetési késedelme esetén Szállító által esetlegesen nyújtott árengedmények ill. egyéb kedvezmények hatályukat veszítik és Megrendelő a teljes Vételár megfizetésére köteles, valamint Szállító felé fennálló teljes tartozás azonnal esedékessé válik, továbbá Szállító az általa korábban keretjelleggel megadott fizetési határidők egyoldalú módosítására is jogosult. E jog Szállítót Megrendelő fizetésképtelensége esetén, vagy amennyiben Megrendelő ellen csődeljárás, vagy felszámolási eljárás megindítása iránti eljárás, vagy felszámolási eljárás indul, vagy amennyiben Megrendelő korábbi megrendeléseinél szerződésszegő magatartást tanúsított, szintén megilleti.
8.4 Megrendelő fizetési késedelme esetén Szállító jogosult a további szállításokat leállítani, illetve felfüggeszteni anélkül, hogy ez szerződésszegésnek minősülne. Szállító a további kiszállítások megkezdését biztosíték adásához vagy azonnali készpénzes fizetéshez kötheti.
8.5 Amennyiben Megrendelő a számlán szereplő esedékességi határnapot követő 8 napon belül Szállító felé a számlával, a számlán szereplő árukkal vagy azok ellenértékével kapcsolatosan tartozását nem vitatja, úgy a megrendelés teljesítettnek, a számla pedig Megrendelő által befogadottnak, Szállító követelése elismert, nem vitatott tartozásnak minősül. Ez esetben Megrendelő fizetési késedelme esetén Szállító jogosult Megrendelő fizetésképtelenségét feltételezni.
8.6 Megrendelő 15 napot meghaladó fizetési késedelme esetén Megrendelő köteles Szállító erre vonatkozó felszólításában meghatározott határidőn belül biztosítékot nyújtani a Vételár megfizetésére. Ennek elmaradása esetén Szállító jogosult a jelen szerződéstől elállni. Megrendelő képviseletében jelen szerződést aláíró a másodlagos felelősség szabályai szerint személyében kezességet vállal Megrendelő Szállító felé fennálló tartozásáért.

9. Tulajdonjog fenntartás
9.1 Szállító a Vételár és esetleges járulékai teljes kiegyenlítéséig a termékre vonatkozó tulajdonjogát fenntartja.
9.2 Megrendelő a Vételár megfizetéséig az árut nem idegenítheti el, nem terhelheti meg, azt be nem építheti és fel nem dolgozhatja. A tulajdonjog fenntartással érintett áru feldolgozása, beépítése esetén a választás joga Szállítót, mint tulajdonost illeti meg (Ptk. 65 § 3. bek.). Dologegyesülés esetén Szállítónak résztulajdona keletkezik (Ptk. 66 §.). Megrendelő jelen szerződés aláírásával Szállítóra engedményezi a közös tulajdon értékesítéséből Szállító tulajdoni hányadának megfelelő összeget.
9.3 Amennyiben Megrendelő továbbértékesítés céljából vásárolja meg az árut, köteles a tulajdonjog fenntartás ideje alatt az áru tárolásáról megfelelően gondoskodni. A tulajdonjog fenntartás ideje alatt a termék elvesztéséért vagy megsemmisüléséért, illetve az állagában bekövetkező bármely kárért Megrendelő kártérítési felelősséggel tartozik. Megrendelő ez esetben köteles Szállító termékére is kiterjedő vagyonbiztosítást kötni.
9.4 Megrendelő 15 napot meghaladó fizetési késedelme esetén Szállító, illetve megbízottja jogosult Megrendelő székhelyéről, telephelyéről, fióktelepéről a tulajdonjog fenntartással átadott termékeket Megrendelő költségére elszállítani. Megrendelő tartozása az elszállított termékek átadási árával csökken, a szállítás költségeivel azonban nő.

10. Vis maior 
Felek mentesülnek szerződéses kötelezettségük teljes vagy részleges teljesítése alól, amennyiben a teljesítés befolyási körükön kívül álló, előre nem látható és el nem hárítható akadály (vis maior) következtében hiúsul meg. Vis maiornak tekintendők pl., de nem kizárólagosan az alábbiak: háborúk, forradalmak, sztrájkok, embargók, természeti katasztrófák és események (tűz, árvíz, földrengés, stb.). Vis maior esetén az a fél, akinek érdekkörében az akadály felmerült, a másik felet az okról és az akadály várható időtartamáról a lehető legrövidebb időn belül írásban köteles értesíteni.

11. Titoktartás
Megrendelő kötelezi magát, hogy a Szállítóról, illetve a Szállító termékeiről és szolgáltatásairól, ügyfeleiről jogszerűen vagy jogosulatlanul megszerzett adatokat, információkat, valamint azok forrását sem ingyenesen, sem ellenérték fejében nem publikálja, nyilvánosságra nem hozza, el nem idegeníti, harmadik személyek számára hozzáférhetővé nem teszi.

12. Jogok átruházása
Felek a jelen szerződés hatálya alá tartozó jogaikat és kötelezettségeiket harmadik személyre csak a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulása esetén ruházhatják át.

13. Alkalmazandó jog, jogviták
13.1 Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a magyar jog, különösen a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit kell alkalmazni.
13.2 Felek közötti jogvita esetére Felek a Pp. 41. § (1)-(3) bekezdése alapján alávetik magukat - értékhatártól függően - a Debreceni Városi Bíróság, valamint a Debreceni Járásbíróság kizárólagos illetékességének.

Newsletter

subscribe to our newsletter for exclusive scoops and interesting climate intelligence